Výroba dusíka - Ako sa vyrába stlačený dusík? Spôsoby výroby dusíku

Dusíkový generátor PSA, resp. vyvíjač dusíka produkuje čistý dusík zo stlačeného vzduchu prostredníctvom metódy PSA – striedavej tlakovej adsorpcie. Naše generátory sú spoľahlivou a cenovo priaznivou alternatívou pre výrobu. Popis technológie výrobu dusíku nájdete tu.

Priemyselná výroba dusíka

Dusík sa skôr technicky pripravoval vedením vzduchu cez rozžeravené uhlie alebo koks, čím sa kyslík spáli na oxid uhličitý. Oxid uhličitý sa následne od dusíka odstráni premývaním vo vode. Takto získaný dusík obsahuje okolo 1% vzácnych a ďalších inertných plynov a nazýva sa atmosférický dusík.
Dusík sa dnes prakticky výlučne vyrába nízkoteplotné rektifikáciou skvapalneného vzduchu a tvorí pritom skôr prebytky pri výrobe viac žiadaného kyslíka. Pri postupnom ochladzovaní najprv dochádza k oddeleniu kvapalného CO2. Ďalej dochádza ku skvapalneniu kyslíka s dusíkom, prípadne ešte argónom. Hélium zostáva plynné a tým je zo zmesi oddelené (vr. Iných vzácnych plynov). Kvapalná zmes je potom delená v rektifikačnej kolóne. Predstava o frakčnou destiláciu vyučovaná na základných a stredných školách je len zjednodušením a má ďaleko k priemyselnej realite. Takáto veľkokapacitné výroba dusíka v rámci SR je realizovaná napr. V priemyselnej zóne Litvínov-Záluží (areál spol. Unipetrol RPA). Okrem priameho expedovanie sa priamo v areáli využíva napr. Na výrobu amoniaku a tiež ako dôležitý prvok zaisťujúci bezpečnosť umiestnených chemických výrob.

Laboratórna príprava dusíka


Nádrž s kvapalným dusíkom, používané na plnenie kryostatů

Najvýhodnejšie laboratórne príprava čistého dusíka sa vykonáva zahrievaním koncentrovaného roztoku dusitanu amónneho alebo zmesi roztoku chloridu a dusitanu amónneho. Aby sa odstránili stopy jeho zmesových oxidov dusíka, premýva sa dusík zmesou dichrómanu draselného a kyseliny sírovej.

NH4NO2 → N2 + 2 H2O

Často sa ešte dusík v laboratóriu pripravuje vedením vzduchu cez rozžeravenú meď. Meď reaguje s kyslíkom a vzniká čierny oxid meďnatý. Vzniknutý dusík nie je úplne čistý, pretože vzduch obsahuje okolo 1% argónu a ďalších vzácnych a inertných plynov. Tomuto dusíka sa hovorí atmosférický dusík.

Ďalšie možná príprava dusíka v laboratóriu, pri ktorej získame obzvlášť čistý dusík, je tepelný rozklad amoniaku. Pri tomto postupe vedieme amoniak cez práškový nikel pri teplote 1000 ° C. Vodík potom od dusíka oddelíme na základe odlišných teplôt varu.

Prihlásenie